TEST

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

ETSTEST

Stay Connected & Follow  TESTE

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
  /  Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden After Summer Festival

Welkom bij het After Summer Festival. Wij zijn verheugd dat je ons evenement bezoekt. Om ervoor te zorgen dat iedereen een geweldige tijd heeft, hebben we enkele algemene voorwaarden opgesteld. Door een ticket te kopen of deel te nemen aan het festival, ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van het After Summer Festival, gehouden in Rijssen.

1.2. De organisatie van het After Summer Festival behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

2. Tickets

2.1. Een ticket is alleen geldig voor de specifieke datum en tijd die erop vermeld staat.

2.2. Bij het betreden van het festivalterrein moet je een geldig ticket en een geldig identiteitsbewijs tonen.

2.3. Er worden geen restituties verleend, behalve in geval van annulering van het evenement door de organisatie.

3. Toegang en Veiligheid

3.1. De minimumleeftijd voor toegang tot het festival is 16 jaar. Bezoekers moeten op verzoek een geldig identiteitsbewijs tonen.

3.2. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers de toegang te weigeren bij wangedrag, dronkenschap of verstoring van de openbare orde.

3.3. Het is verboden om wapens, drugs, glaswerk, vuurwerk of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het festivalterrein.

3.4. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van het beveiligingspersoneel en de organisatie.

4. Festivalterrein

4.1. Het is verboden om buiten de daarvoor bestemde toiletten te urineren.

4.2. Het meebrengen van eigen eten en drinken is niet toegestaan, tenzij anders aangegeven door de organisatie.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Bezoekers betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van bezoekers.

5.2. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade.

5.3. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel van bezoekers, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van de organisatie.

6. Foto- en Videomateriaal

6.1. Bezoekers geven toestemming voor het maken van foto- en videomateriaal tijdens het festival en het gebruik hiervan voor promotionele doeleinden.

6.2. Het is bezoekers toegestaan om voor persoonlijk gebruik foto’s en video’s te maken, mits dit niet storend is voor andere bezoekers.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht, waaronder extreme weersomstandigheden, pandemieën, overheidsmaatregelen of andere onvoorziene omstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor het festival te annuleren of te verplaatsen. In dergelijke gevallen is restitutie van het ticketbedrag naar goeddunken van de organisatie.

8. Klachten

8.1. Klachten over het festival kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisatie binnen 14 dagen na afloop van het evenement.

8.2. De organisatie streeft ernaar om klachten binnen 30 dagen te behandelen.

9. Slotbepalingen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens: Stichting Summer Events Rijssen

Website: aftersummerfestival.nl